Identity Governance: Bulk provisioning & deprovisioning

Identity Governance: Bulk provisioning & deprovisioning